Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
FOTO-VIDEO
TABLETY GRAFICZNE
DRONY PRZEMYSŁOWE/OPERACYJNE
DJI DRONY KONSUMENCKIE
PROJEKTORY
POLARPRO

Promocje


Producenci

Wyświetl produkty
wybranego producenta

Cena w innej walucie


Wyszukiwarka

Wpisz szukaną frazę w pole poniżej
Szukaj

Ostatnio oglądane


Najczęsciej kupowane


Skontaktuj się z nami

Informacje

Regulamin sklepu Dilectro

Regulamin systemu B2B


§1. Wprowadzenie

1.     Regulamin użytkownika Systemu Zamówień Internetowych Dilectro B2B określa zasadysprzedaży towarów
przez Dilectro Sp. z o.o. Sp.komandytowa za pośrednictwem Internetu,zgodnie z ofertą handlową zawartą na stronie internetowej: 
www.dilectro.pl 

2.     Ilekroćw Regulaminie mowa jest o:


2.1.Dystrybutorze - należy przez to rozumieć spółkę Dilectro Sp. z o.o.Sp.komandytowa. z siedzibą w Warszawie;

2.2.Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot, który prowadzi działalnośćgospodarczą, wypełnił formularz rejestracyjny w systemie Dilectro B2B,przeszedł pomyślnie proces rejestracji;

2.3.Handlowcu– należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez spółkę Media-TechSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
do przyjmowania i weryfikacji Zamówień od Partnera;

2.4.Procesie rejestracji – należy przez to rozumieć wejście na stronę www.dilectro.pl,wejście na zakładkę „załóż nowe konto”, lub/odpowiednio wejście do systemu B2Bpoprzez udostępniony przez Dystrybutora adres IP, wypełnienie formularzarejestracji kontrahenta znajdujący się na stronie systemu B2B. Po poprawnymwypełnieniu formularza Partner otrzymuje na podany podczas rejestracji adrese-mail wiadomość z prośbą o autoryzację konta. Proces rejestracji zostajezakończony przez pracownika Dystrybutora, który po otrzymaniu od Partnera kompletuwymaganych dokumentów zamyka proces rejestracji;

2.5.Dilectro B2B lub System B2B - należy przez to rozumieć system stworzony doobsługi sprzedaży hurtowej towarów firmy Dilectro oraz innych dostępnych wsystemie B2B informacji za pośrednictwem Internetu;

2.6.Dostępie do Systemu - należy przez to rozumieć prawo dostępu do Systemu B2BDystrybutora przyznane Partnerowi. Wraz z dostępem do systemu Partner mamożliwość przeglądania oferty Dystrybutora, składania Zamówień, podglądustatusu Zamówienia, podglądu wystawionych dla niego faktur, podglądu swoichpłatności i rozliczeń, zmiany swoich danych;  

2.7.Partnerze ubezpieczonym, który może dokonywać transakcji w odroczonym terminiepłatności – należy przez to rozumieć Partnera, który prowadzi działalnośćgospodarczą przez okres co najmniej 12-stu miesięcy,  który poprzezspełnienie wszystkich  warunków Ubezpieczyciela  został objętyochroną ubezpieczeniową. Informacje oraz warunki jakie musi spełnić Partner,aby móc dokonywać transakcji w odroczonym terminie płatności dostępne są uHandlowców Dystrybutora;

2.8.Partnerze nieubezpieczonym, który może dokonywać transakcji jedynie nawarunkach przedpłaty, za pobraniem lub za gotówkę – należy przez to rozumiećPartnera, który nie spełnił warunków Ubezpieczyciela do objęcia ochronąubezpieczeniową w celu dokonywania transakcji w odroczonym terminie płatnościlub Partnera, który te uprawnienia utracił.

2.9.Warunkach potrzebnych do rejestracji i aktywacji konta – należy przez torozumieć:


1.     dostarczenieDystrybutorowi dokumentów rejestrowych firmy

 

2.     dostarczenieDystrybutorowi kopi dokumentu NIP oraz oświadczenia, że jest czynnympodatnikiem podatku VAT

 

 

§2. Dostęp do Systemu B2

 

1.     Dostępdo Systemu B2B  może być przyznany wyłącznie Partnerowi. Przyznając dostęp Dystrybutorudostępnia Partnerowi indywidualne: login i hasło. Zakończenie współpracy zPartnerem skutkuje utratą prawa dostępu do Systemu B2B.

2.     Dostępdo Systemu B2B jest przyznawany Partnerowi, który wypełnił formularz rejestracyjnyw panelu Dilectro  B2B, spełnił wszystkiewarunki określone w niniejszym Regulaminie potrzebne do rejestracji orazpomyślnie przeszedł proces rejestracji, o którym mowa w § 1, pkt. 2.9.

3.     Partnermoże zmienić swoje hasło w Systemie w każdym czasie. Dystrybutor ma dostępdo haseł Partnera.

4.     Partnerponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła, w szczególności jestzwiązany Zamówieniem złożonym przy użyciu loginu i hasła. Partner zobowiązanyjest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym. Dystrybutor nieponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku niepożądanegowykorzystania loginu i hasła Partnera, w tym za złożenie Zamówienia przeznieupoważnioną osobę.

5.     Zalogowaniesię o Systemu B2B przy użyciu uzyskanego przez Partnera hasła i loginu, stanowiakceptację treści niniejszego Regulaminu.

6.     Dystybutorzastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu B2B bez podaniaprzyczyn.  

7.     Dystrybutoma prawo cofnąć Partnerowi dostęp do Systemu B2B, który zalega z płatnościamifaktur, jak również w przypadkach innego istotnego naruszenia postanowieńRegulaminu. Cofnięcie dostępu do Systemu B2B może mieć miejsce także w sytuacji,gdy Partner prowadzi działalność konkurencyjną wobec Dystrybutora  lubstosuje techniki nieuczciwej konkurencji.

8.     Uzyskanieprzez Partnera dostęu do Systemu B2B jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanieinformacji handlowej Dystrybutora za pomocą poczty elektronicznej. Partnermożne w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej,kontaktując się z Dystrybutorem za pośrednictwem poczty elektronicznejkierowanej na adres: b2b@dilectro.pl Rezygnacja z otrzymywania informacjimoże być przyczyną cofnięcia dostępu do Systemu B2B.

 

§3. Zamówienia

 

1.     Stronyustalają, że Zamówienia składane drogą internetową w Systemie B2B nie wymagająpotwierdzenia przez Partnera w innej formie i są traktowane jak złożone wformie pisemnej. Niezależnie od możliwości składania Zamówień za pośrednictwemSystemu B2B Partner może składać Zamówienia także pisemnie, telefonicznie zapośrednictwem obsługującego go Handlowca.
W celu uniknięcia zdublowania Zamówienia, każde Zamówienie złożone przezPartnera będzie weryfikowane przez Handlowca.
Niezależnie od powyższego, w przypadku zdublowania Zamówienia Partner jestzwiązany podwójnym Zamówieniem, chyba że Strony postanowią inaczej. WartośćZamówienia złożonego na kwotę poniżej minimum logistycznego, które stronyustaliły na 400 PLN netto, będzie obciążone kwotą za usługę transportową wwysokości 20 PLN netto. Dystrybutorowi przysługuje prawo zweryfikowania Zamówieniai odmowy jego realizacji z podaniem przyczyny odmowy.

2.     ZłożenieZamówienia w Systemie B2B jest jednocześnie zaakceptowaniem przez Partnerawarunków gwarancji udzielanej przez Dystrybutora na zamawiane produkty.

3.     Przedstawionew Systemie B2B dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią ofertyw rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.     Dystrybutornie jest związany złożonym Zamówieniem w całości bądź w części o ile w terminiedo 3 dni roboczych poinformuje o powyższym Partnera.

5.     Zamówieniejest wiążące co do towarów dostępnych w chwili jego złożenia.

6.     Partnerowinie przysługuje odszkodowanie z tytułu opóźnieniadostaw, których termin niezostał uzgodniony z Dystrybutorem.

7.     Nieodebranieprzez Partnerazamówionego towaru w dacie dostawy stanowi podstawę dodochodzenia przez Dystrybutora zwrotu kosztów transportu, pakowania imagazynowania w wysokości 20 % wartości netto nieodebranego Zamówienia oraz skutkujecofnięciem dostępu Partnera do Systemu B2B.  

8.     Braktransakcji na koncie Partnera przez okres 90 dni sktkuje zablokowaniemdostępu do Systemu B2B. Zablokowanie dostępu do Systemu nie pozbawia Partneramożliwości dokonywania Zamówień produktów u Dystrybutora w sposób tradycyjnytj. telefonicznie, e-mailem lub faxem. W takim wypadku przywrócenie dostępu doSystemu Partnerowi (to samo hasło i login) następuje na prośbę Partnera podokonaniu ponownej rejestracji nie wcześniej jednak niż w dniu, w którymwystawiona
zostaje przez Dystrybutora faktura potwierdzająca zakup produktów za minimalnąkwotę Zamówienia tj. 400,00 PLN netto.


§4. Ceny


1.     Cenatowaru sprzedawanego Partnerowi jest w każdym czasie widoczna w systemie B2B.

2.     Cenypodane w systemie B2B mogą ulec zmianie w każdym terminie bez podaniaprzyczyny.

3.     Minimalnakwota Zamówienia niezbędna do złożenia Zamówienia w Systemie B2B to 100,00 PLNnetto. Do wartości Zamówienia nie są wliczane produkty, które są niedostępne wdacie jego realizacji.

4.     Dowidocznych w systemie cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymiprzepisami oraz koszt przesyłki towaru, w przypadku Zamówień poniżej minimumlogistycznego, tj.: 400,00 PLN netto. W przypadku gdy Zamówienie opiewa nakwotę pomiędzy 100,00 a 400,00 PLN netto do Zamówienia doliczana jest opłata zatransport w wysokości 30,00 PLN netto, która jest uwzględniona na fakturzewystawionej przez Dystrybutora.

5.     Cenyproduktów uwzględnione  systemie B2B sązawsze wartością dodatnią. W przypadku wyświetlania się w Systemie B2B cen napoziomie 0 PLN, należy skontaktować się z Handlowcem, gdyż system wyświetlabłąd. W takim przypadku Dystrybutor nie będzie mógł złożyć Zamówienia natowar z ceną 0 PLN

6.     Poziomcen Partnera jest informacją poufną objętą tajemnicą handlową.

 

§5. Czas realizacji Zamówienia

 

 

1.     Dystrybutorzobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia złożonego przez Partnera w SystemieB2B:

    a.   W przypadku Prtnerów nieubezpieczonych w terminienieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty odnotowania wpłaty na kontoBankowe Dystrybutora lub 7 dni roboczych  od daty  złożeniaZamówienia.
Realizacja kolejnych przesyłek może nastąpić dopiero po wpłaceniu pieniędzyna konto Dystrybutora przez kuriera za pierwszą oraz każdą poprzednią przesyłkęprzed realizacją następnej lub odbiór w dniu dokonywania płatności gotówką.

    b.   W przypadku Prtnerów ubezpieczonych spełniających warunki dodokonywania transakcji w kredycie kupieckim termin
realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze.

 

§6. Rozliczenia

 

1.     Partnerupoważnia Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy wprzypadku odbiorów innych niż osobiste.

2.     Partnerma obowiązek potwierdzić każdą otrzymaną przesyłkę od Dystrybutora poprzezpodpisanie listu przewozowego.

3.     Wprzypadku zauwaenia przez Partnera lub jego pracowników naruszenia lubuszkodzenia przesyłki ma on obowiązek przeprowadzić 100 % kontrolę przesyłki wmomencie dostawy i w razie zidentyfikowania uszkodzeń lub braków odnotowania tegofaktu na liście przewozowym pod rygorem nie przyjęcia reklamacji przezDystrybutora.

4.      Płatnościza złożone Zamówienia będą realizowane według następujących zasad:

a.   wodroczonym terminie płatności w przypdku Partnerów ubezpieczonych

b.  na zasadzie przedpłaty na konto bnkowe Dystrybutora, za pobraniem lub zagotówkę w przypadku Partnerów nieubezpieczonych. W przypadku przedpłaty płatnejprzelewem towar może być odebrany wyłącznie po wpłynięciu pełnej kwoty narachunek Dystrybutora.
W przypadku niedopłaty Dystrybutor zastrzega sobie prawo pomniejszeniawartości Zamówienia bez uzgadniania tego z Partnerem.

1.     Wszystkieceny prezentowane w Systemie B2B są cenami netto, nie zawierającymi podatkuVAT. Należny podatek VAT będzie naliczony do każdej transakcji iwyszczególniony na fakturze.

2.     Partnerzyktórzy nie są rezydentami RP mogą otrzymać dostęp do systemu B2B na zasadachokreślonych w odrębnej Umowie Handlowej, wyłącznie po jej podpisaniu ispełnieniu zawartych w niej warunków. Warunki ubezpieczenia dostawy i płatnościdla tych Partnerów określone są w w/w Umowie.

3.     Przezdatę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanierachunku bankowego Dystrybutora.

4.     Wprzypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaży z odroczonym terminempłatności Partner zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

 

5.     Odsetkio których mowa w ustępie 8 będą naliczane Partnerowi po dokonaniu zapłaty.Dystrybutor na kwotę odsetek wystawi
Partnerowi stosowną notę obciążeniową którą Partner będzie zobowiązany zapłacićw terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

§7. Zasady zachowania tajemnicy handlowej

 

 

1.     Daneo cenach produktów oferowanych przez Dystrybutora w Systemie B2B oraz o ichdostępności w ramach tego Systemu służą wyłącznie do celów związanych z zakupemod Dystrybutora oferowanych przez niego produktów.

2.     Partnernie może przekazywć osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak równieżnie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane zzakupem towarów od Dystrybutora. W wypadku naruszenia powyższego zakazu Dystrybutormoże cofnąć Partnerowi prawo dostępu do Systemu B2B.

3.     Wszelkiedane, elementy graficzne, w tym znai towarowe i logotypy widoczne w Systemie sąwyłączną własnością Dystrybutora.
Wykorzystywanie  przez Partnera elementów graficznych, w tym zdjęć,logotypów  oraz wizerunku Dystrybutora może nastąpić jedynie za jegozgodą. Zgoda winna zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Wprzypadku naruszenia zakazu wykorzystania elementów graficznych, w tym znakówtowarowych, logotypów oraz wizerunku Dystrybutora Partner, który dopuścił sięnaruszenia lub który przyczynił się do takiego naruszenia przez osobę trzeciązobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Dystrybutora kary umownej w wysokości 50 000PLN Kara umowna nie macharakteru wyłącznego, nadto nie wyłącza innych roszczeń wynikających zobowiązujących przepisów prawa.

 

§8. Ochrona danych osobowych

 

1.     Dystrybutornie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Partnera nieprawdziwychdanych lub danych innej osoby.

2.     Partner,dokonując rejstracji w Systemie B2B, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych napotrzeby realizacji Zamówień danych oraz zgodę na otrzymywanie materiałówmarketingowych i reklamowych drogą elektroniczną i listową, a także akceptujepostanowienia niniejszego Regulaminu.

3.     Administratoremdanych osobowych Partnera pdanych w formularzu rejestracyjnym jest Dystrybutor.

4.     Partnerowiprzysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ichaktualizowania .


§9. Postanowienia końcowe

 

1.     Wprzypadku, gdy Partnerem są wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej,komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, dotychczasowi lub nowi wspólnicytych spółek albo osoby do tego upoważnione są zobowiązane powiadomićDystrybutora pismem wraz z załączonym odpisem stosownego dokumentu okażdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygoremodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia Dystrybutora ozaistniałej zmianie.

2.     NiniejszRegulamin wiąże Strony od dnia zalogowania się do Systemu B2B do dniarezygnacji z uczestnictwa w Systemie
przez Partnera lub cofnięcia dostępu do Systemu przez Dystrybutora.

3.     Regulaminuchyla wszelkie umowy i porozumienia zawarte pomiędz Stronami w zakresieobjętym niniejszym Regulaminem.

4.      Dystrybutorzastrzega sbie prawo do zmiany Regulaminu .O zmianach regulaminu Dystrybutorpoinformuje Partnerów za pośrednictwem Systemu B2B lub drogą elektroniczną.Zmiana jest skuteczna od dnia zawiadomienia Partnera, o ile w terminie 3 dniroboczych Partner nie sprzeciwi się zmianie Regulaminu. Sprzeciwienie sięzmianie Regulaminu upoważnia Dystrybutora do cofnięcia dostępu do systemu.

5.     Stosunekumowny ynikający z niniejszego Regulaminu poddany jest prawu polskiemu. Wprzypadku Partnerów nie będących rezydentami polskimi stosunek umownywynikający z niniejszego Regulaminu może zostać poddany prawu innego państwa, oile strony wprost przewidzą to w odrębnej Umowie Handlowej.


Dilectro
Ważne informacje
Ilość produktów w ofercie : 1192 Ilość użytkowników online: 1
Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Gotowe Dodaj Usuń